Hồ lô thu lôi chống sét,mãHL043,dáng sao,để trên nóc nhà ,mái nhà,màu xanh da trời tráng men kích thước 43x18cm

Mã: HL043
3162

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Hồ lô thu lôi chống sét,mãHL043,dáng sao,để trên nóc nhà ,mái nhà,màu xanh da trời tráng men kích thước 43x18cm
Holothuloichongset,maHL043,dangsao,detrennocnha,mainhaholothuloimauxanhdatroitrangmenkichthuoc43x18cm

Bình luận Facebook