Hồ lô thu lôi chống sét,mãHL042,dáng sao,để trên nóc nhà ,mái nhà,màu xanh đen tráng men kích thước 43x18cm

Mã: HL042
2464

Giá trên chưa bao gồm VAT và phí vận chuyển
Số lượng:
Thông tin chi tiết
Hồ lô thu lôi chống sét,mãHL042,dáng sao,để trên nóc nhà ,mái nhà,màu xanh đen tráng men kích thước 43x18cm
Holothuloichongset,maHL042,dangsao,detrennocnha,mainhaholothuloimauxanhdentrangmenkichthuoc43x18cm

Bình luận Facebook